Piotr Kossak

Radca Prawny z solidnym doświadczeniem

Radca prawny dr Piotr Maria Kossak ukończył wyższe studnia na Wydziale Prawa i Administracji KUL w Lublinie, na tej samej Uczelni, w roku 2005 złożył i obronił rozprawę doktorską. W 1999 r. ukończył aplikację sądowa i zdał egzamin sędziowski. W swojej praktyce zawodowej był sędzią Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie, oraz członkiem rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach samorządowych. Posiada wieloletnie doświadczenie procesowe jako radca prawny i adwokat.
Jest wpisany na Listę Radców Prawych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Usługi

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na prowadzenie nawet najbardziej wymagających spraw, gwarantując najwyższą jakość i zadowolenie naszych klientów. Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb i wymagań, aby zapewnić optymalne rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb

Prawo cywilne

 • prawo rzeczowe w tym sprawy o: naruszenie własności, rozgraniczenie, posiadanie, uwłaszczenie, zasiedzenie, użytkowanie, służebności, hipoteka, zastaw etc
 • prawo zobowiązań, w tym: wszystkie sprawy związane z wszelkimi postępowaniami odszkodowawczymi
 • prawo spadkowe obejmujące sprawy związane z dziedziczeniem testamentowym jak i ustawowym

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • sprawy o rozwód, separację,
 • sprawy o alimenty, stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz roszczenia z tym związane,
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej,
 • sprawy związane z zarządem majątkiem dziecka,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
 • sprawy z zakresu opieki i kurateli

Prawo pracy

 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz treści stosunku pracy
 • sprawy o przywrócenie do pracy, a także o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • sprawy związane ze stosowaniem kar porządkowych
 • sprawy związane w wydaniem świadectwa pracy
 • dochodzenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz pracę w godzinach nadliczbowych i w dni świąteczne,
 • sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań z tytułu niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy, jak i z powodu wypadków przy
 • pracy i chorób zawodowych,
 • sprawy o mobbing

Prawo gospodarcze

 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, świadczona zarówno dla osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, jak i dla spółek prawa handlowego.

Prawo administracyjne

 • udzielanie ustnych porad prawnych,
 • sporządzanie pism we wszelkich etapach postępowania administracyjnego, w tym odwołań od decyzji i skarg,
 • reprezentowanie przed organami administracji rządowej i samorządowej,
 • reprezentowanie przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
W zakres powyższych usług wchodzi zarówno udzielanie ustnych porad prawnych, sporządzanie na życzenie Klienta opinii prawnych jak i reprezentowanie we wszelkich postępowaniach: sądowych, administracyjnych i sądowo- administracyjnych we wszystkich instancjach włącznie z Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Loading...